ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

14-10-2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης, Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής, Εκπόνηση Business plan και Εxport Action plan» με κωδικό ΟΠΣ 5063720

Τεύχος Προκήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα VΙ

Παράρτημα VΙΙ

Παράρτημα VΙΙΙ

Παράρτημα ΙΧ

5-10-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση Συνεργάτη/Συνεργάτιδας Μηχανογραφικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5063720 , η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

29-7-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 612/6-7-2022

8-7-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του ΕΕΔΕΓΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5063720 , η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

6-7-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης Επιστημονικών Συνεργατών για τη Εκπόνηση-συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5063720 , η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας»

«Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063720 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»

Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης σε 5.320 άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική (6 συνεδρίες)
  • Αναβάθμιση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων-Θεωρητική Κατάρτιση (120 ώρες)
  • Αναβάθμιση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων-Πρακτική Άσκηση (280 ώρες)
  • Πιστοποίηση προσόντων
  • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική (8 συνεδρίες ανά ωφελούμενη σε 1.000 ωφελούμενες)
  • Εκπόνηση Business Plan και export action plan για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας (σε 1.000 ωφελούμενες)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ