Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

14-10-2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης, Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής, Εκπόνηση Business plan και Εxport Action plan» με κωδικό ΟΠΣ 5063720

Τεύχος Προκήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα VΙ

Παράρτημα VΙΙ

Παράρτημα VΙΙΙ

Παράρτημα ΙΧ

5-10-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση Συνεργάτη/Συνεργάτιδας Μηχανογραφικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5063720 , η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

29-7-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 612/6-7-2022

8-7-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του ΕΕΔΕΓΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5063720 , η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

6-7-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης Επιστημονικών Συνεργατών για τη Εκπόνηση-συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5063720 , η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)/ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Related Articles