Προφίλ

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών ιδρύθηκε το 2004 από τα Επιμελητήρια της χώρας και από τότε δεν έχει σταματήσει με τη συνεχή και πολύπλευρη δράση του να προωθεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκεΤη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. 

Μέλη του ΕΕΔΕΓΕ είναι τα επιμελητήρια καθώς και σύλλογοι και φορείς που έχουν τους ίδιους στόχους. Κάθε Επιμελητήριο εκπροσωπείται στο ΕΕΔΕΓΕ από μια εκλεγμένη επιχειρηματία σύμβουλο. Το ΕΕΔΕΓΕ διοικείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων των Επιμελητηρίων. 

Με πολύπλευρες δράσεις και ολοκληρωμένες στρατηγικές το ΕΕΔΕΓΕ πρωτοστατεί και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία παροχής ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, δημιουργεί προγράμματα κατάρτισης ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες εργαζόμενες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις καινοτόμες γυναικείες ομάδες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επιχειρείν. 

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών στόχων που έχει θέσει το ΕΕΔΕΓΕ, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, που δεν είναι άλλοι από την εξάλειψη των έμφυλων επαγγελματικών στερεοτύπων, την εξίσωση των αμοιβών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Image

Δ.Σ. ΕΕΔΕΓΕ

■ Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου - Πρόεδρος
■ Καλλιόπη Τζήκα - Α΄ Αντιπρόεδρος
■ Ελένη Τσιαπάρα - Β΄ Αντιπρόεδρος 
■ Ματούλα Βελώνη - Γ΄ Αντιπρόεδρος
■ Πολύμνια Αλεξιάδου - Δ΄ Αντιπρόεδρος
■ Χριστίνα Φυτέα - Ψιμάρα - Γενική Γραμματέας
■ Αναστασία Μανώλα - Αν. Γεν. Γραμματέας
■ Νίκη Μαλαφούρη - Οικονομική Επόπτης
■ Ασπασία Λουπάκη - Αν. Οικον. Επόπτης