Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας»

«Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063720 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»

Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης σε 5.320 άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική (6 συνεδρίες)
  • Αναβάθμιση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων-Θεωρητική Κατάρτιση (120 ώρες)
  • Αναβάθμιση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων-Πρακτική Άσκηση (280 ώρες)
  • Πιστοποίηση προσόντων
  • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική (8 συνεδρίες ανά ωφελούμενη σε 1.000 ωφελούμενες)
  • Εκπόνηση Business Plan και export action plan για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας (σε 1.000 ωφελούμενες)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Related Articles